O monasterze

W Bilinie Wielkiej znajdowały się dwie cerkwie – Ofiarowania Pańskiego (Sretenije Hospodnie) (1837) i św. Bazylego Wielkiego (XVII w.) Znajduje się tu również klasztor (monaster) Świętego Wielkiego Męczennika i Uzdrowiciela Pantelejmona, który pozostaje pod jurysdykcją Kościoła Prawosławnego Ukrainy.

Dziś pozostała tylko drewniana dwukondygnacyjna, bez dachu, cerkiew św. Bazylego Wielkiego. Na terenie przylegającym do niej, na którym kiedyś stał klasztor, są jeszcze dwie studnie. Przodkowie twierdzą, że w tym miejscu wykopano studnie, ponieważ Matka Boża objawiła się ludziom w tym właśnie miejscu dwukrotnie.

Władze monasteru

Namiestnikiem i przełożonym monasteru w Bilinie Wielkiej jest biskup Geroncjusz (Olanśkyj), w świecie Wasyl Tarasowycz Olanśkyj.

Biskup Geroncjusz urodził się 14 marca 1979 roku w Wozniesieńsku na południu Ukrainy. W 1997 roku wstąpił na Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza gdzie rozpoczął studia na Wydziale Filozofii i Teologii. 5 sierpnia 2005 roku przyjął święcenia diakonatu, zaś 27 września tego samego roku – święcenia kapłańskie – z rąk biskupa Cyryla (Mychajluka), biskupa użhorodzkiego i chustskiego. 14 kwietnia 2006 złożył śluby mnisze, przyjmując imię Geroncjusz. 30 czerwca 2010 roku rozpoczął budowę monasteru św. Pantelejmona, który w marcu 2011 otrzymał status stauropigii. 

Absolwent wydziału prawa, teologii oraz rehabilitacji fizycznej.

W 2012 roku został mianowany kierownikiem Wydziału Monasterów i Pustelni Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

14 września 2014 roku przyjął chirotonię biskupią w cerkwi św. Andrzeja w Kijowie z rąk metropolity Metodego (Kudriakowa), biskupa Germana (Semanczuka), biskupa Włodzimierza (Czerpaka), biskupa Mścisława (Huka), biskupa Włodzimierza (Szłapaka) oraz biskupa Atanazego (Szkurupija).

Wraz z innymi biskupa Ukraińskiej Autokefalicznej Prawosławnej Cerkwi brał udział w Soborze Zjednoczeniowym. 

5 lutego 2019 roku otrzymał tytuł biskupa bojarskiego Kościoła Prawosławnego Ukrainy (Prawosławnej Cerkwi Ukrainy).

wladyka_geroncjusz
Build & Design

Prawosławny Monaster św. Pantelejmona został założony 30 maja 2010 r. Założycielem, namiestnikiem monasteru i jego budowniczym jest biskup Geroncjusz (Olanśkyj). Ziemia pod budowę świątyni została przekazana przez radę wsi Bilina Wielka dzięki staraniom sołtysa Myrosława Biłyńskiego-Tarasowycza. Miejsce, w którym znajduje się monaster, zostało wybrane nieprzypadkowo – w średniowieczu na tym terenie znajdował się monaster, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z lat 1244-1246. W 1668 r. monaster został przekazany Unii, a w 1812 r. został przez ówczesne władze zlikwidowany. W monasterze znajdowała się cudowna ikona Matki Bożej, której pojawienie się zapisał jeden z mnichów w XIII-XIV wieku. Po zamknięciu monasteru cudowna ikona wraz z inwentarzem została przeniesiona do innego klasztoru, gdzie zniknęła bez śladu.

Najnowsza historia rozpoczęła się 30 maja 2010 roku, kiedy władyka Mateusz, biskup drohobycko-samborski poświęcił krzyż i miejsce pod budowę monasteru. Od tego czasu odbywają się tu Liturgia i życie monasteru. Monaster ten nosi wezwanie św. Pantelejmona, który był lekarzem i uzdrowicielem, i właśnie leczenie ludzi i modlitwa o ich uzdrowienia jest nadal głównym celem monasteru i jego namiestnika, biskupa Geroncjusza. Największym i głównym fundatorem klasztoru jest Władimir Grigoriewicz Slyvka, a także wielu ludzi, którzy zostali uzdrowieni po modlitwach nad nimi władyki Geroncjusza. W monasterze sprawowane są nabożeństwa przez władykę Geroncjusza i 8 ojców. Z błogosławieństwem namiestnika monasteru planowana jest budowa dużego ośrodka rehabilitacyjnego na terenie klasztoru.